Revolution Slider Error: Slider with alias slider4 not found.

Maybe you mean: 'slider2' or 'slider5' or 'aboutapgroup' or 'DEMO01' or 'DEL_SL_Chi' or 'DEL_SLi_Chi' or 'DHB_STi_Chi' or 'Slider_DHB_E_chi' or 'HDB_E_Si_Chi' or 'slider13' or 'DHC_EL_Chi' or 'DHC_XG_Chi' or 'DHC_E_Chi' or 'DHM_Chi' or 'Flow_Chi' or 'Fountain_Chi' or 'Stream5S_Chi' or 'slider24' or 'slider25' or 'slider26' or 'slider21' or 'slider22' or 'slider30' or 'slider31' or 'slider32' or 'slider33' or 'slider-delsl-eng' or 'Slider_DELSLi_eng' or 'Slider_DHE_SLi_eng' or 'Slider_DHB-E_SLi_eng' or 'Slider_DHB-STi_eng' or 'Slider_HDB-E_Si_eng' or 'Slider_DHM_eng' or 'Slider_Flow_eng' or 'Slider_fountain_eng' or 'Slider_Stream_eng' or 'Slider_DHC_XG_eng' or 'Slider_DHC_E_eng' or 'Slider_DHC_EL_eng' or 'Slider_DHA_eng' or 'Slider_HTE_eng' or 'Slider_CS_eng' or 'slider47' or 'slider48' or 'jn' or 'JHF_chi' or 'JHR_chi' or 'DE_EL_Chi' or 'DE_EL_Eng' or 'JHR(S)(SD)_chi' or 'JN(S)/(SD)' or 'JHC(S)' or 'DE_Chi' or 'DE_EL_Top_Chi' or 'DEM_Chi' or 'MET_Chi' or 'DDLE_Chi' or 'DDLE_LCD(Chi)' or 'DDLT_Chi' or 'JHC_ENG' or 'JHF_ENG' or 'JHR_ENG' or 'JN_ENG' or 'IWQ121/181(Chi)' or 'IWQ121/181 (ENG)' or 'Stream_3/4' or 'slider70' or 'Chi' or 'DEL_Plus(Chi)' or 'DEL_Plus(ENG)' or 'Stream5S_Eng' or 'Eng' or 'slider76' or 'slider77' or 'slider79' or 'slider79' or 'slider80' or 'slider81' or 'Slider_DHE_Chi' or 'slider82' or 'Slider1' or 'slider84' or 'slider85' or 'slider86' or 'slider87' or 'DEM-ENG'

「愛家」服務承諾

我們明白售後服務的質素與貨品質量對顧客而言是同樣重要。因此「愛家」承諾以我們一貫嚴謹的要求,為顧客提供最優質的售後服務。

我們擁有專業人員管理「愛家」服務熱線,致力為顧客處理各項查詢。 我們承諾以優質態度及耐心聆聽為宗旨,為每位顧客盡力解決問題。

我們亦有一支專業的工程技師為顧客提供技術支援,務求各用戶能安心使用所有產品。